IKT-reglement

IKT-reglementet skal fremme gode arbeidsvaner og bidra til et stabilt og sikkert driftsmiljø,

Revidert av Fylkesdirektøren 03.07.2014, gjelder fra 01.08.14.
Erstatter vedlegg «IKT-reglement for elever i videregående opplæring i Hedmark fylkeskommune» til skolereglementet.

1. Formål

Reglementet skal fremme god samhandling, god orden, gode arbeidsvaner og bidra til et stabilt og sikkert driftsmiljø, slik at det legges til rette for et godt lærings- og arbeidsmiljø.

2. Virkeområde

Reglementet gjelder for elever som gis tilgang til Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (herunder utstyr) i eller utenfor fylkeskommunens datanettverk og lokaler. Reglementet gjelder også ved bruk av løsningene gjennom oppkobling med privat IT-utstyr.

3. Grunnregler

Fylkeskommunens IT-løsninger er beregnet for skolearbeid. HFK tillater begrenset privat bruk når dette ikke kommer i konflikt med IT-reglementet, skolereglementet eller skaper kapasitetsproblemer for andre. Det er ikke er tillatt å bruke fylkeskommunens IT-løsninger til aktiviteter som strider mot norsk lov eller som kan oppfattes uetisk eller støtende.

Endring/omgåelse av sikkerhetsløsninger og installasjon eller bruk av programmer/applikasjoner med hensikt å ødelegge for andre anses som grove brudd på IT-reglementet.

4. Aktsomhet

Du må selv være oppmerksom på trusler fra internett, og bidra til at disse utgjør en lavest mulig risiko. Ta utgangspunkt i at du aldri er anonym på nettet og at all kommunikasjon på nettet kan spores.

Fylkeskommunen har som policy at den enkeltes bruk av internett ikke skal overvåkes, men det forutsettes at bruken skjer i samsvar med de retningslinjer som er gitt. Vær imidlertid oppmerksom på at sikkerhetslogger kan inneholde informasjon om trafikk knyttet til enkeltpersoner. Ved mistanke om sikkerhetsbrudd vil sikkerhetslogger kunne inngå som grunnlag for å vurdere sikkerhetsbruddet. Ved innsyn i personopplysninger i logger, skal rutinene for innsyn følges.

Fylkeskommunens IT-løsninger er beskyttet av sikkerhetsløsninger (f.eks. antivirusprogramvare). Ved mistanke om virusangrep eller lignende skal utstyret slås av, og IKT-ansvarlig skal informeres om hendelsen umiddelbart. Problemer med disse programmene og andre sikkerhetsløsninger skal også meldes til IKT-ansvarlig.

Den enkelte må ha et reflektert forhold til hvilke søk og hvilke nedlastinger av materiale som foretas, og for hva som kommuniseres ut på Internett. Vis respekt for andres person, livssyn, nasjon og rase. Meld fra om ulovligheter.

Du kan ikke bruke andres åndsverk (bilder, lyd, tekst, dataprogrammer eller annet) uten tillatelse, eller utgi det som ditt eget.

Du kan kun legge ut bilder av personer dersom det er innhentet samtykke fra den/de det gjelder.

5. Passord

Passord er strengt personlig og skal aldri oppgis til eller lånes til andre. Passord skal ikke skrives ned noe sted. Ved mistanke om at uvedkommende har fått kjennskap til passordet ditt, skal du endre det med en gang.

Datamaskinen skal låses med passordbeskyttelse når den forlates.

6. Bruk av IKT ved eksamen

For bruk av IKT ved eksamen gjelder egne retningslinjer. Skolen informerer nærmere om dette i forkant av eksamensgjennomføringen.

7. Ved avsluttet skolegang

Når elever slutter vil e-postboks og hjemmeområde bli slettet innen 3 måneder.

8. Brukers ansvar

Du er selv ansvarlig for sikkerhetskopiering av dine data. Sørg for sikker oppbevaring av sikkerhetskopien.

9. Ved brudd på reglementet

Ved mistanke om brudd på IT-reglementet eller annet regelverk kan skolen gis tilgang til datamaskinen. Dette skal skje i samarbeid med eleven. Dersom eleven motsetter seg dette kan skolen inndra datamaskinen (ikke private datamaskiner) og/eller stenge sine IKT-tjenester for eleven.

Brudd på reglementet kan medføre konsekvenser for karakter i orden og atferd, eller medføre refsingstiltak i tråd med skolereglementet og opplæringsloven.

Til toppen